Directeur Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG )

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Over Kempenhaeghe

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, is Kempenhaeghe het expertisecentrum bij uitstek. De kracht van Kempenhaeghe zit in de veelomvattende benadering, de gespecialiseerde zorg, het speciaal onderwijs, de innovatie, zowel als de wetenschap. Deze elementen worden in nauwe verbinding met elkaar ontwikkeld en aangeboden aan de cliënten. Als gevolg van het feit dat de professionals binnen Kempenhaeghe vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëren zij integrale en effectieve oplossingen.

Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; er wordt vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Omdat de professionals binnen Kempenhaeghe als geen ander weten welke impact een ziekte in de bovengenoemde domeinen kan hebben op het leven van cliënt/patiënt en zijn/haar omgeving, hebben ze altijd alle aandacht voor deze aspecten. Daarbij wenden zij hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken totdat de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.

Om de zorg nu en in de toekomst nog verder te verbeteren, is Kempenhaeghe voortdurend bezig met ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van kennis. Dat doen zij in de vorm van wetenschappelijk onderzoek dat de toon zet voor ontwikkelingen op de centrale vakgebieden: epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. Zij delen deze kennis graag met andere zorgverleners in ziekenhuizen, instellingen en instanties. Daarnaast wisselen zij continu kennis uit in diverse samenwerkingsverbanden met academische centra en het bedrijfsleven. In dit veranderende landschap streeft Kempenhaeghe ernaar om voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie ook in Europa een belangrijke rol te spelen.

Organisatie

Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee leden. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe opereren vijf expertisecentra. Deze vijf centra functioneren weliswaar onafhankelijk, maar wel in zeer nauwe samenwerking met elkaar:

 • Centrum voor Slaapgeneeskunde 
 • Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht UMC+ (ACE) 
 • Centrum voor Epilepsiewoonzorg
 • Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse. De Berkenschutse verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelstoornissen

Over CSG

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een centrum met unieke expertise in de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen in de volle breedte, zowel voor kinderen als volwassenen. Een goede zet: slaap vormt samen met gezonde voeding en bewegen, de derde erkende pijler onder een gezond leven. Daarnaast komen slaapstoornissen veel voor en uiten zich op vele manieren. De afgelopen jaren is de aandacht voor slaap sterk toegenomen. Om te beginnen bij het algemene publiek en in de media. Daarnaast is het aanbod van slaapzorg fors gegroeid, vooral in algemene ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. De zorg in deze setting is meestal grotendeels gebaseerd op slaapapneu. Maar, met het groeiend aantal somnologen in Nederland, worden ook andere slaapstoornissen in deze centra behandeld. Daarnaast is er grote interesse vanuit de commerciële hoek, waarbij er veel initiatieven worden ontplooid om met nieuwe technologie slaap te monitoren en stoornissen te diagnosticeren. De ontwikkelingen in de slaapgeneeskunde   gaan heel snel. CSG heeft de mogelijkheid om vanuit een unieke expertise met bijbehorende faciliteiten hierin een belangrijke rol te spelen.

Doelstellingen en ontwikkelingen van Kempenhaeghe CSG

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) beschikt over unieke expertise in de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen in de volle breedte, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De snelle ontwikkeling van andere zorgaanbieders en commerciële initiatieven op het gebied van slaapzorg vragen van CSG Kempenhaeghe een herijking van de zorgstrategie. Tot nu toe profileerden we ons als ‘derdelijns centrum’, maar onze taak is veel breder en ‘expertisecentrum’ is een betere benaming. Het is belangrijk om intern actieve verbindingen aan te gaan met andere afdelingen. We zullen een scherp profiel gaan ontwikkelen van onze rol in het zorglandschap. Vanuit CSG gaan we de regie voeren bij het inrichten van de zorg voor slaapstoornissen in de breedte. Voorbeelden zijn het initiëren van richtlijnen en het samenwerken met de eerste en tweede lijn bij het diagnosticeren en primair behandelen van slaapstoornissen. We zullen de komende jaren ons slaapzorgaanbod ook verbreden en in overleg met de algemene ziekenhuizen verder ontwikkelen.

Een belangrijke taak als expertisecentrum is het aanbieden van een derdelijns zorgfunctie met zorgproducten voor patiënten met zeldzame, complexe en/of therapieresistente slaapstoornissen. Voor opleiding, onderzoek en innovatie op het gebied van diagnostiek en therapie is het ook van belang om een bepaald volume van minder complexe slaapstoornissen te diagnosticeren en indien mogelijk te behandelen. Waar dat van toepassing is, ontwikkelen we modellen voor zorg in netwerken (‘de juiste zorg op de juiste plaats’).

Onderzoek, innovatie en opleiding zijn nauw verbonden met onze expertisefunctie. Het netwerk met de eerste en tweede lijn kan ingezet worden voor onderzoek, onder meer door het gestandaardiseerd verzamelen van data voor verdere analyse. Daarnaast is het van belang om nieuwe zorgproducten te ontwikkelen die zich onderscheiden van de reguliere zorg en die dichter bij de patiënt kunnen worden aangeboden. Tenslotte hebben we als expertisecentrum de taak om onze kennis te delen; we zullen een stap verder gaan in de professionalisering.

Zorg voor kinderen met slaapstoornissen is een belangrijke pijler van de expertisefunctie van CSG en daarom doen we vanuit CSG actief mee aan de opzet van het kindcluster.

Directeur CSG

Als centrumdirecteur CSG bent u integraal verantwoordelijk voor het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG). U bent mede verantwoordelijk voor de positionering, het bepalen en het uitzetten van de koers van het centrum op het gebied van patiëntenzorg, wetenschap, onderzoek en innovatie, en dat alles passend bij de rol in het zorglandschap en met een moderne eigentijdse bedrijfsvoering. U vormt samen met de directiesecretaris en manager bedrijfsvoering, in samenspraak met de medisch- c.q. wetenschappelijk coördinatoren, het management van CSG. Daarnaast bent u medeverantwoordelijk voor het domein cure. U maakt deel uit van het directieberaad en het managementteam van Kempenhaeghe. U rapporteert aan de raad van bestuur. Dit alles doet u op een heldere en eenduidige wijze waardoor CSG nu en in de toekomst op effectieve en efficiënte wijze kan blijven functioneren. 

De Directeur CSG

 • Bepaalt mede de strategische / tactische koers, de inrichting van en de doelstellingen van CSG. 
 • Is medeverantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de instelling Kempenhaeghe.
 • Beschikt over een academische, inhoudelijke opleiding, is bij voorkeur arts aangevuld met bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen.
 • Geeft in zijn/haar CV blijk van voortdurend willen  leren en reflectievermogen en kan zelfinzicht laten zien.
 • Ontwikkelt in overleg met de medisch specialisten en andere professionals de visie van CSG en draagt zorg voor zowel de individuele als teamgerichte aansturing. 
 • Bepaalt in gezamenlijkheid met welke externe partijen samenwerkingsafspraken worden gemaakt. 
 • Zet in gezamenlijkheid de lijnen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek uit met TriO (onderzoek, opleiding en ontwikkeling/innovatie); is nauw betrokken bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars (participeert in het overleg). 
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, productie, budget, personeel, kwaliteit, organisatie, communicatie, informatie. 
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken met de inhoudelijke- en bedrijfsmatige ondersteunende diensten. 
 • Vertegenwoordigt de instelling extern, in overleg met de medisch specialisten, op het gebied van zorg, wetenschap en onderwijs. 
 • Geeft mede richting aan innovaties binnen CSG en Kempenhaeghe in het algemeen; 
 • Geeft mede richting aan kwaliteitsontwikkeling en borging binnen CSG  en Kempenhaeghe in het algemeen.
 • Is medeverantwoordelijk voor het domein cure.
 • Zit op roulatiebasis het overleg van het managementteam domein cure voor.

Profiel van de ‘ídeale kandidaat’ Directeur CSG

Opleiding/ervaring/achtergrond:

CSG is op zoek naar een directeur met integrale verantwoordelijkheid die zich thuis voelt in een collegiaal team. De ideale kandidaat heeft een achtergrond als medicus, aangevuld met een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of Beleid en Management/Gezondheidswetenschappen. CSG streeft naar het aanstellen van een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende directeur die Kempenhaeghe in nauwe samenwerking met de managers op een resultaatgerichte, duurzame en inhoudelijke wijze verder brengt. Dit alles op een manier die past binnen de visie, missie en waarden van Kempenhaeghe. De directeur neemt medeverantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van deze missie, visie en strategie om op een passende wijze aan de vraag van cliënten in een voortdurend veranderende zorgcontext te kunnen voldoen.

De directeur heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen. Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door vooral compassie voor menselijke aspecten, in combinatie met professionele zakelijkheid. U signaleert kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden. U anticipeert in gezamenlijkheid met andere sleutelfiguren binnen CSG op relevante ontwikkelingen binnen de slaapgeneeskunde. Diplomatieke integere kwaliteiten, verbindend vermogen, zijn passend bij uw onafhankelijke geest. U beschikt over een energieke en toegankelijke stijl van werken. Als directeur CSG gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet u noodzakelijke strategische keuzes goed te onderbouwen en voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken. U bent daarnaast in staat om in verbinding en dichtbij de cliënten en de medewerkers te staan. Dit doet u met passie en plezier en u beschikt over gevoel voor humor en relativeringsvermogen.

In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn, afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische als ook een verbindende houding en tevens een belangrijke voorbeeldfunctie. U kunt aanspreken, vragen stellen, complimenteren en feedback geven. U erkent de kracht en waarde van cliëntenparticipatie en de medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van zowel cliënten als medewerkers. 

Samenvattend zijn de belangrijke voorwaarden voor de gewenste kandidaat van CSG:

 • heeft managementervaring in complexe organisaties in cure, met verantwoordelijkheid voor zowel sturing op kwaliteit als op kosten; in staat om (samen met anderen) met de managers van zowel zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, als bedrijfsvoering op het gebied van financiën, ICT, HR en facilitair, te sturen en hierin richtinggevend te zijn;
 • heeft ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie-veranderingsprocessen;
 • heeft een bewezen trackrecord m.b.t. zorginnovatie en de vertaalslag daarvan naar de verkoop aan zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten;
 • heeft ervaring in het sturen van een organisatie, waarin ook de meerjaren-prognose en inbreng van investeringen, liquiditeit e.d. zijn opgenomen;
 • kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening;
 • heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en heeft in zijn/haar carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven;
 • beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van specialistische zorg in de cure, kwaliteit & innovatie en financiering in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld met kansen en openingen voor de eigen organisatie.

  Persoonskenmerken

 • Gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend.
 • Is besluit- en slagvaardig en resultaatgericht.
 • Een absolute teamplayer, delegeert makkelijk, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmeert, haalt het beste uit medewerkers, cliënten en belangenbehartigers.
 • Communicatief en presentatievaardig, luistert, is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers en van de cliënten. 
 • Is in staat om leiding te geven aan zorgprofessionals. 
 • Is bereid om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening binnen de slaapgeneeskunde. 
 • Is een innovator en inspirator. 
 • Is organisatie- en omgevingssensitief, is empathisch, is onbaatzuchtig. 
 • Heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen. 
 • Heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag. 
 • Neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, stuurt op zowel kwaliteits- als kostenbewustzijn en resultaat.
 • Heeft integraal overzicht en analytisch vermogen.

Honorarium

De Directeur CSG wordt binnen Kempenhaeghe gehonoreerd conform cao ziekenhuizen (in voorkomende gevallen AMS regeling). 

Procedure

Kempenhaeghe laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Kempenhaeghe. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies.

Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een Talent Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. De partners van Van der Laan & Co zijn TMA gecertificeerd.

Daarnaast is een openbaar bronnenonderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de organisatie, haar bestuur of toezicht, externe stakeholders etc.) om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, onderdeel van de selectieprocedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature kunt u uw CV met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De reactietermijn sluit op 7 januari 2020. Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen via contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen