Lid raad van toezicht - zorgzaken

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Instituut Verbeeten is het gespecialiseerde categorale oncologische behandelcentrum voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde van West- tot Noord-Oost Brabant. De manier waarop wij met patiënten omgaan is de kracht van Instituut Verbeeten: we bieden zorg op maat, met aandacht voor wat patiënten én hun naasten zelf belangrijk of nodig vinden. Het is onze missie om alle patiënten de best mogelijke zorg te bieden met zo min mogelijk fysieke en mentale belasting. Dit doen we door continu te werken aan het toegankelijk maken van de nieuwste technieken die het behandeltraject sneller, beter en vooral patiëntvriendelijker maken. Ons instituut biedt diagnostisch nucleair onderzoek, behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is. 

Samen met zo’n 250 medewerkers behandelen wij jaarlijks 4.500 patiënten en worden 7.000 patiënten onderzocht. De omzet bedraagt circa € 36 miljoen. Onze patiënttevredenheid heeft een waardering van 9,3. De bedrijfsvoering is gezond met bovengemiddelde financiële ratio’s en het ziekteverzuim ligt ruim onder het landelijke gemiddelde.

Bijzonderheden Instituut Verbeeten

 • In de behandeling van kanker wil Instituut Verbeeten de best mogelijke zorg bieden met zo min mogelijk belasting voor haar patiënten. Wij werken nauw samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, Ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis/Rivas in Gorinchem. Wij hebben eigen vestigingen in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch.
 • Instituut Verbeeten blijft zich ontwikkelen. We kijken kritisch naar binnen én naar buiten, om onze uitstekende performance in patiënttevredenheid en gezonde bedrijfsvoering door te zetten. Met ons programma ‘Fit voor de Toekomst’ geven we hier inhoud aan. Daarbij hebben we de volgende focus:
  • vanuit het principe van waardegedreven zorg positioneert Instituut Verbeeten zich als expertisecentrum met concentratie en spreiding in ons oncologisch zorgnetwerk: zo dichtbij als het kan, centraal als het moet;
  • regionaal versterken we onze positie als ‘spin in het web’. Het multi-locatiebeleid, dat we hebben ingezet vanuit de ambitie om zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt te brengen, werken we nóg verder uit. Het opstellen van locatieprofielen voor onze locaties helpt ons om samenwerking met zorgpartners zo optimaal mogelijk te consolideren en daar waar mogelijk te verbeteren of zelfs te intensiveren. Ook worden nieuwe samenwerkingsverbanden onderzocht;
  • de komende jaren investeren wij in leiderschaps- en teamontwikkeling, talentontwikkeling, kwaliteit, verbetering en vernieuwing. In onze organisatieontwikkeling willen wij onze medewerkers-betrokkenheid verbeteren en verhogen door actief gebruik te maken van de aanwezige kennis, ervaring en talenten. Landelijk is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Voor Instituut Verbeeten geeft dit nu nog geen grote problemen, belangrijk is wel dat we extra aandacht geven aan onze positionering als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast zetten we onverminderd in op een strategisch HR-beleid met aandacht voor vitaliteit, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Organisatiestructuur

 • Er is een Raad van Toezicht (RvT) met vier leden. De RvT wordt uitgebreid met een vijfde lid.
 • De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit één persoon die de functie van bestuurder vervult en daarmee eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie. De bestuurder legt actief verantwoording af over de wijze waarop hij invulling geeft aan de governanceprincipes conform de Governancecode Zorg 2022.
 • Instituut Verbeeten en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), gevormd door de radiotherapeuten onder de naam Helios Radiotherapie B.V., werken samen op basis van een onderlinge samenwerkingsovereenkomst. De basisgedachte van gelijk gerichtheid is leidend, onder eindverantwoordelijkheid van de RvB. De nucleair geneeskundigen zijn in dienst van Instituut Verbeeten.
 • Het cluster Zorg binnen Instituut Verbeeten werkt op basis van duaal management (een bedrijfsvoerend manager Zorg en een medisch manager). Wij streven continu naar het multidisciplinair verbeteren van de werkprocessen. In de hele organisatie is de methode van Leanmanagement geïntroduceerd. Hierdoor is de zorg veilig, servicegericht en efficiënt. 
 • Naast de bestuurder bestaat het management uit de manager Bedrijfsondersteuning, de manager Zorg, de medisch manager Radiotherapie, de concerncontroller a.i., de manager Klinische Fysica & Instrumentatie, de medisch manager Nucleaire Geneeskunde en de bestuurssecretaris.
 • Zowel het MSB als de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voeren regelmatig overleg met de RvB en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Meer informatie is te vinden op www.verbeeten.nl.

Raad van Toezicht

De primaire taak van de RvT is het vervullen van een toezichts-, goedkeurings- en werkgeversfunctie. Naast de werkgeversrol naar de bestuurder toe, vervult de RvT een advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder en kan daarmee een constructieve bijdrage voor de organisatie leveren. De RvT toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen. Daarbij heeft de RvT oog voor de samenhang tussen álle bedrijfsdomeinen, met als uitgangspunt dat de kwaliteit & veiligheid in de zorg voor elke individuele patiënt centraal staat in het door ons gehanteerde model van integraal management.

De RvT vervult haar rol vanuit een grote betrokkenheid bij de kernactiviteiten van het Instituut. Als werkgever van de RvB is de RvT verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur. In dat kader doet de RvT waar nodig aan deskundigheidsbevordering en vindt jaarlijks een evaluatie van het functioneren plaats.

Specifieke kenmerken RvT

 • De RvT bestaat nu uit vier leden, inclusief de voorzitter. De RvT wordt in 2023 uitgebreid met een vijfde lid. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 • De leden beschikken over voor Instituut Verbeeten relevante kennis en ervaring. In de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Gezamenlijk vormen zij een complementair team qua kennis, achtergrond en ervaring.
 • Om verscheidenheid in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de RvT aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. 
 • Ter ondersteuning bij zijn toezicht heeft de RvT twee commissies ingesteld: de Audit- en remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Binnen deze commissies zijn de portefeuilles Financiën, Medische zaken (zorgzaken), Cliëntenraad, Juridische zaken, Kwaliteit & Veiligheid, Governance, Ondernemingsraad en ICT verdeeld.
 • De RvT heeft het voornemen om de RvT uit te breiden met een vijfde lid. Tot de portefeuille van dit lid RvT behoort o.a. digitalisering, innovatie en huisvesting.
 • Tevens zal het aantal commissies worden uitgebreid naar drie commissies: naast de Auditcommissie wordt er een separate Remuneratiecommissie ingesteld. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid blijft ongewijzigd. Het aandachtsgebied Financiën zal tevens tot de portefeuille behoren van het nieuw aan te stellen vijfde lid RvT.
 • Jaarlijks vindt een aantal reguliere vergaderingen plaats, voor zowel de RvT als de commissies, waarbij ook de RvB aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen worden formele stukken besproken. Daarnaast wordt in themavergaderingen aandacht besteed aan onderwerpen die voor de organisatie op langere termijn van belang zijn. Vanuit de RvT worden met name ontwikkelingen op het gebied van de positie van radiotherapie binnen de oncologische zorg met grote belangstelling gevolgd.
 • De RvT heeft jaarlijks vaste contactmomenten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, met het MSB en incidenteel met leden van het managementteam en de medewerkers.

Algemeen profiel van de RvT als geheel

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Instituut Verbeeten en een brede belangstelling voor oncologische vraagstukken. 
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten met oog voor een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in de gezondheidszorg (met name de cure-sector).
 • Een netwerk op lokaal, regionaal en landelijk bestuurlijk niveau.
 • Inzicht in patiënten belangen en waardegedreven zorg.
 • Het vermogen en de attitude om vanuit specifieke deskundigheid op te treden als kritisch klankbord voor de RvB ten aanzien van strategische vraagstukken. 
 • Het vermogen om het beleid van Instituut Verbeeten en het functioneren van de RvB te toetsen.
 • Goed ingevoerd in governance-vraagstukken. 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Instituut Verbeeten stellen. 
 • Inzicht in risico’s verbonden aan een complexe professionele organisatie.
 • Het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden. Het bewaken van een balans tussen inhoudelijke betrokkenheid op hoofdlijnen t.a.v. het bestuursbeleid en een rol ‘op afstand’.
 • Voldoende beschikbaarheid (circa 1 dag per maand).
 • Strikte onafhankelijkheid. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent. De toezichthouder verwacht ook in de toekomst geen conflicterende belangen te zullen krijgen.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature met als aandachtsgebied zorgzaken. Voor deze zetel heeft de Cliëntenraad een bindend voordrachtsrecht. Tevens is een vacature voor een vijfde lid RvT, zoals hiervoor aangegeven. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Omwille van een evenwichtige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar minimaal één vrouwelijke kandidaat.

Functie-eisen nieuw lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Cliëntenraad

 • Aandachtsgebied: zorgzaken
 • Commissie: beoogd lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
 • Benoeming per: 1 juni ’23

Professionele ervaring:

 • een medische achtergrond (b.v. op het gebied van oncologie/medische beeldvorming);
 • beleidsbepalende of managementervaring;
 • visie op de oncologische zorg van de toekomst;
 • inzicht in het functioneren van het zorgstelsel alsmede kennis van landelijke ontwikkelingen in het kader van de kwaliteit van zorg en waardegedreven zorg, in met name de cure sector;
 • affiniteit met wetenschap en onderzoek;
 • kennis van de radiotherapie en nucleaire geneeskunde of bereid om zich hierin te verdiepen;
 • bekend met de systemen en cultuuraspecten van de ontwikkeling en borging van de kwaliteit en veiligheid van zorg, met een goed beeld van trends en kwalitatieve ontwikkelingen op dit gebied;
 • sterk empathisch vermogen, heeft een goed gevoel voor wat cliënten belangrijk vinden en kan het cliëntperspectief verbinden aan de strategie en het beleid van Instituut Verbeeten;
 • gemakkelijk benaderbaar, onderhoudt een proactieve periodieke relatie met de Cliëntenraad;
 • een stevige maatschappelijke statuur en bij voorkeur een voor Instituut Verbeeten relevant netwerk;
 • bestuurlijke ervaring: geen vereiste;
 • toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.

Functie-eisen nieuw (vijfde) lid Raad van Toezicht

 • Aandachtsgebied: transformatie
 • Commissie: beoogd lid van de Auditcommissie
 • Benoeming per: 1 juni ‘23

Professionele ervaring: 

 • beschikt over brede ervaring op terrein van bedrijfsvoering op strategisch niveau in een complexe (zorg) organisatie (b.v. consultancy, brancheorganisatie);
 • ervaring met implementatietrajecten en hiermee samenhangende veranderingsprocessen;
 • affiniteit met technologische innovaties en een visie op en inzicht in (zorg-)technologie, digitalisering en robotisering en de gevolgen hiervan voor de toekomstige positie van Instituut Verbeeten;
 • ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiering en HR;
 • kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’;
 • ervaring zorg: geen vereiste;
 • bestuurlijke ervaring: bij voorkeur;
 • toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.

Competenties en persoonskenmerken (geldt voor alle leden van de RvT)

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • In staat om mee te denken met de bestuurder en waardevolle adviezen te geven.
 • In staat zijn op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen, en daarbij in staat zijn tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping.
 • Gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om daarover een beleidsdiscussie aan te gaan.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de patiënten, verwanten en medewerkers.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek).
 • Beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia. 

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, Project Assistant
Annemarie Engel, Project Assistant

T: 0850 – 734 710

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen