Twee leden raad van toezicht - Zorggroep Alliade

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Twee leden raad van toezicht

waarvan één lid op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad 

Zorggroep Alliade (Alliade) biedt zorg, ondersteuning en/of behandeling aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid, met name in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg. Alliade levert voor grote groepen mensen basiszorg met daarnaast een meer specialistisch zorg- en behandelaanbod. Thuis of in een van de (gespecialiseerde) (woon)locaties. De missie van Alliade is dat haar bewoners en cliënten goed en zinvol kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. Het werkgebied van Alliade is primair gericht op de provincie Friesland. Bij Alliade werkten eind 2019 ongeveer 6000 medewerkers en werd zorg, begeleiding en behandeling geboden aan ongeveer 7.500 cliënten. Alliade is een financieel solide, belangrijke speler in het Friese zorglandschap.

In 2019 heeft Alliade zes maanden onder verscherpt toezicht gestaan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In de organisatie is de impact van de bevindingen en conclusies van de IGJ groot geweest. Gezien de maatschappelijke taak van Alliade is dit verscherpt toezicht aanleiding geweest om met een brede scoop naar de organisatie te kijken. Er is een proces in gang gezet van verdieping en cultuurverandering waarbij de aandacht en focus weer kwam te liggen op de kwaliteit van zorg, professionaliteit en cultuur en gedrag naast het verbeteren van procedures en werkwijzen op het gebied van besluitvorming, checks en balances.

In 2019 is het formele besluit genomen de juridische structuur te vereenvoudigen. Vanaf 1 januari 2020 zijn Talant, Meriant en Reik en de entiteiten Wil, Support & Co en Baanplus juridisch gefuseerd met Stichting Alliade. De structuur van afzonderlijke BV’s en stichtingen is losgelaten en alle activiteiten zijn gebundeld in één rechtspersoon. Vanwege de herkenbaarheid en naamsbekendheid zijn de activiteiten van de zorgonderdelen onder de bestaande namen Talant, Meriant, Reik, Wil, Support & Co en BaanPlus voortgezet. Een uitzondering hierop is de BV OuderenPsychiatrieFriesland (OPF). OPF is ook na de fusie voor 55% eigendom van Alliade en blijft als aparte BV bestaan. Meer informatie over de organisatie vindt u op de website Alliade.nl.

Strategische ambitie

Het verscherpt toezicht heeft geleid tot een heroriëntatie op de bedoeling en betekenis van de organisatie en het opnieuw vaststellen en herijken van de visie op kwaliteit en veiligheid.

Er is een nieuwe strategische koers ingezet met een daarbij behorend integraal meerjarig verbeterprogramma “Samen” waarin het gaat over ‘doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe kunnen we ons continu verbeteren’.

Klik hier voor een visuele weergave van de strategische koers.

Besturing organisatie

De raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk en geeft leiding aan de directeuren van de zorgonderdelen en de drie concerncontrollers en de bestuurssecretaris, die samen het directieteam van Alliade vormen. De RvB geeft samen met het directieteam leiding aan Alliade als één organisatie en hiermee zijn ze (mede) verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Elk lid van het directieteam heeft de verantwoordelijkheid voor zijn eigen zorgonderdeel.

De besluitvorming is zorgvuldig met kritische tegenspraak en de juiste checks and balances.

Medezeggenschap

Binnen Alliade speelt medezeggenschap een prominente rol. Medezeggenschapsorganen worden actief betrokken bij vraagstukken, agenderen zelf ook actief onderwerpen en hebben vanuit eigen kracht en expertise een duidelijke meerwaarde voor de besluitvorming. Er is op centraal niveau een Centrale Ondernemingsraad (COR) en een Kernteam cliënten-/ verwanten-raden. De COR en het Kernteam bestaat uit vertegenwoordigers uit de raden van de organisatieonderdelen en het Kernteam kent ook leden uit de samenleving. Het Kernteam kent een onafhankelijk voorzitter. De verschillende onderdelen hebben ieder een eigen ondernemingsraad en cliëntenraad waarvoor de respectievelijke directeur overlegpartner is. Er is een gezamenlijk traject gestart om de medezeggenschap verder te versterken. Dit kan leiden tot aanpassingen in de formele structuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) toetst en controleert het gevoerde beleid door de RvB op maatschappelijke relevantie, wetgeving, (voldoende aandacht voor) kwaliteit en een gezond financieel beleid en heeft de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de RvB. De RvT heeft een visie op toezicht geformuleerd en vastgesteld in het voorjaar van 2017. Daarnaast heeft de RvT besloten geaccrediteerd te willen worden en volgt daarbij het programma Goed Toezicht in Zorg en Welzijn van de NVTZ.

De RvT vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast participeren leden van de RvT in speciale activiteiten of gebeurtenissen binnen de organisatie en is ieder lid actief in (minimaal) een van de drie commissies van de RvT te weten de  auditcommissie Financiën, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de remuneratiecommissie.

De RvT heeft onder meer de volgende taken:

 • Toezicht houden op de RvB en de besturing van de organisatie;
 • Fungeren als werkgever van de RvB;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren en het optreden als klankbord voor de RvB;
 • Het vervullen van de statutaire taken zoals het wel of niet goedkeuring geven aan belangrijke organisatie beslissingen, strategische keuzes en goedkeuring van de jaarlijkse jaarrekening en begroting;
 • In het bijzonder toezicht houden op dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT en de RvB maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden. 

Algemene kwaliteitseisen aan ieder lid RvT:

 • Stevige bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, opgedaan in grote complexe organisaties, op een niveau dat past bij (de omvang van) Alliade;
 • Strategisch inzicht als het gaat om (ontwikkelingen in) de zorg;
 • Affiniteit met het werkveld van de zorgonderdelen van Alliade en/of de care sector in de volle breedte;
 • Integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling. Leden kunnen ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch opereren en er treedt geen mogelijke belangenverstrengeling op met bijvoorbeeld andere functies;
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • In staat de RvB kritisch doch constructief en in evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bevragen;
 • Het vermogen om het beleid van de zorgonderdelen van Alliade en het functioneren van de RvB te toetsen;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stelt;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Affiniteit met levensbeschouwelijke en/of ethische vraagstukken;
 • Voldoende beschikbaarheid / aanwezigheid (circa twee tot drie dagdelen per maand).

Specifieke kwaliteitseisen die in één of meer toezichthouders vertegenwoordigd moeten zijn:

 • Zorginhoudelijke betrokkenheid en kennis;
 • Kennis van besturing / inrichting van organisaties;
 • Financiële / economische kennis: kennis van financiering(sbronnen);
 • Strategisch netwerk met betrekking tot zorg, politiek en/of beleid;
 • Sociaal beleid, personeelsbeleid en medezeggenschap;
 • De rol van vicevoorzitter, beoogd voorzitter kunnen vervullen.

Vacaturetwee leden raad van toezicht

DeRvT bestaat statutair gezien uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.Vanwege het vertrek van twee leden bestaat de Raad momenteel uit vijf leden. DeRaad wil graag beide vacatures invullen waardoor de RvT weer uit zeven personenzal bestaan. Gelet op de huidige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uitnaar de volgende aanvulling:

Kandidaat 1 is iemand met:

 • Brede kennis van de bedrijfsvoering, bij voorkeur (ook) opgedaan binnen de zorg;
 • Ervaring met grote investeringstrajecten (o.a. vastgoed) en risicomanagement;
 • Affiniteit met digitalisering en technologische ontwikkelingen ter ondersteuning van het primaire proces;
 • Goede bekendheid met wet- en regelgeving, procesmanagement;
 • Ervaring met werken in een grote en complexe organisatie;
 • Goed gevoel voor soft controls en de cultuurkant van een organisatie.

Dit lid zal tevens toetreden tot de auditcommissie Financiën.

Kandidaat 2 is iemand met:

 • Kennis van personeelsmanagement, grote verandervraagstukken en organisatieontwikkeling in complexe organisaties;
 • Bij voorkeur ervaring met werken in of voor grote zorgorganisaties waardoor je zorgvragen goed kunt doorgronden en begrijpt wat strategische keuzes voor impact op de werkvloer kunnen hebben;
 • Affiniteit met technologische ontwikkelingen en oog voor de toepasbaarheid ervan;
 • Ervaring met en visie op medezeggenschap die aansluit bij de ontwikkelingen binnen Alliade;
 • Goed gevoel en bij voorkeur bekend met evenwaardige partijen en de sociale dialoog die daartussen gevoerd wordt.

Een van beide nieuwe leden zal tevens worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad (COR).

Zoals eerder aangegeven werkt Alliade aan het versterken van medezeggenschap en organiseren van interne kritische tegenspraak. Voor de RvT betekent dit dat ze de kernwaarden nabij, verantwoordelijk en betrouwbaar  met behoud van good governance  willen vertalen naar merkbaar gedrag, op de juiste afstand en zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Hiervoor is het belangrijk dat kandidaten uit de Noordelijke regio komen en beschikken over voldoende tijd en ruimte in de agenda om deze rol ook goed in te kunnen vullen.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze het politieke en maatschappelijke belang van grote zorgorganisaties begrijpen en beschikken over een liefdevol hart voor cliënten en medewerkers in de zorg.

Van de twee nieuwe leden RvT wordt verwacht dat zij zich goed kunnen vinden in en conformeren aan de Zorgbrede Governancecode 2017. Daarnaast wordt verwacht dat ieder lid zich accrediteert bij de NVTZ.

De RvT wil diversiteit in brede zin binnen het team realiseren danwel behouden, zowel in gender, wellicht cultureel en ook andere/jongere generaties. In de selectie zal hiermee rekening gehouden worden.

Procedure

Alliade laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan alliade@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariëlla Engels op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

De procedure wordt in april opgestart waarna de gespreksrondes naar verwachting in mei zullen gaan plaatsvinden. Een planning met concrete data volgt zo spoedig mogelijk.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen