Voorzitter raad van bestuur - Dijklander Ziekenhuis

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Het Dijklander Ziekenhuis biedt zorg aan alle inwoners van de regio’s Waterland en West-Friesland en wil een ziekenhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk’; medewerkers willen de patiënten écht begrijpen. Het Dijklander Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met zeven erkende medisch specialistische opleidingen en een scala aan verpleegkundige en paramedische opleidingen. Als opleidingsziekenhuis deelt het Dijklander Ziekenhuis kennis en ervaring, dit houdt de medewerkers scherp en zo blijven ze zich ontwikkelen. Voor goede zorg vindt het Dijklander Ziekenhuis samenwerking met andere partijen zoals academische en topklinische ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg onmisbaar. De organisatie denkt en handelt vanuit de Lean-filosofie: continue werken aan verbetering en het toevoegen van waarde is onderdeel van het dagelijkse werk. Het Dijklander Ziekenhuis heeft als kernwaarden: lef, nuchterheid en oprechte interesse.

Het Dijklander Ziekenhuis is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. Dankzij deze fusie kunnen patiënten in heel de regio terecht voor medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis telt vier locaties: Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Purmerend. In totaal werken er in het ziekenhuis ongeveer 3000 medewerkers, waarvan circa 900 verpleegkundigen en 270 medisch specialisten in 27 medische specialismen. In 2019 had het Dijklander Ziekenhuis een omzet van 327 mln.

Locatieprofielen

Patiënten kunnen in principe op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven bijvoorbeeld een spoedeisende hulp en operatiekamers bestaan. In Purmerend zal het accent steeds meer liggen op minder complexe zorg en behandelingen die planbaar zijn. Locatie Purmerend kenmerkt zich als een high-service level ziekenhuis, waarbij patiënten en medewerkers de beschikking hebben over moderne faciliteiten. In Hoorn komt de nadruk op de complexe hoog-risicozorg te liggen. Locatie Hoorn is een goed gefaciliteerde omgeving, ingericht en georganiseerd voor de hoog specialistische zorg. Enkhuizen en Volendam zijn de buitenpoliklinieken waar spreekuren en diagnostiek voor verschillende specialismen plaatsvindt. Er wordt hier nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders o.a. door het delen van faciliteiten.

Cultuur 

Het Dijklander ziekenhuis kenmerkt zich door een cultuur van korte lijnen, persoonlijk contact en daadkracht. Binnen het ziekenhuis heerst een prettige, informele werksfeer, waar betrokken en enthousiaste mensen werken, die gedreven zijn om samen iets moois neer te zetten. Het ziekenhuis biedt de kansen en complexiteit van een groot ziekenhuis, gecombineerd met een platte organisatiestructuur waar de mensen gemakkelijk bij elkaar naar binnen lopen en samenwerken om doelen te realiseren.

Samenwerking in de regio

Vanuit het kader van zinnige zorg werkt het ziekenhuis samen met de VVT in de regio (Omring en de Zorgcirkel). Het Dijklander Ziekenhuis werkt sinds 2019 samen met Omring, de Noordwest Ziekenhuisgroep, GGZ Noord-Holland Noord, de huisartsorganisaties en VGZ in de zorgcentrale wat staat voor betere zorg voor de patiënt die toegankelijk en betaalbaar blijft.

Het tekort aan verpleegkundigen, de krimp in de regio en de toenemende vergrijzing vraagt om nieuwe, andere en creatieve oplossingen waar op deze wijze in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt.

Met de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is het Dijklander Ziekenhuis aandeelhouder van het pathologisch centrum Symbiant. Voor radiotherapie kan men, in samenwerking met het Amsterdam UMC, terecht in het Centrum voor Radiotherapie en Oncologie naast het ziekenhuis in Hoorn. Comicro en DiagnostiQ zijn de joint ventures van Dijklander en Zaans Medisch Centrum voor de medische microbiologie en klinische chemie waarvan het laboratorium in Hoorn is gecentraliseerd.

In 2018 heeft het Dijklander Ziekenhuis de samenwerking met het Amsterdam UMC uitgebreid op het gebied van longgeneeskunde, cardiologie en orthopedie. Dit maakt ook wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis mogelijk onder begeleiding van Amsterdam UMC.

Besturingsmodel en organisatiestructuur

Met de fusie in 2017 is voor een besturingsmodel gekozen waarbij de inhoud van de zorg leidend is: “dokters in de lead”. Binnen het ziekenhuis heeft eenieder zoveel als mogelijk de regie in eigen hand (patiënt, arts en medewerker) en zijn we gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor het resultaat. Verantwoordelijkheden en besluitvorming decentraal in de organisatie-eenheden als het kan en centraal als het moet.

Zorgeenheden

De basis van de besturing van het ziekenhuis zijn de zorgeenheden per specialisme. De zorgeenheden worden duaal aangestuurd door een medisch manager (voorzitter) en een zorgmanager die lid is van meerdere besturen zorgeenheid.

Er is in toenemende mate samenhang tussen specialismen in ketens van zorg. Thema’s en geïntegreerde werkstromen worden belangrijker dan de afzonderlijke specialismen. Binnen de ziekenhuisportfolio leiden strategische keuzen tot het ‘ontbundelen’ en vernieuwd ‘bundelen’ van activiteiten waardoor nieuwe werkeenheden zullen ontstaan met een gedifferentieerd eindmodel voor de besturing: zorgeenheden per vak, eenheden per thema, gespecialiseerde klinieken etc. 

Medische staf

De medisch specialisten vormen één vakgroep per specialisme. De vakgroep heeft een medisch manager, die ook medisch manager is van de zorgeenheid en lid van de kernstaf. Er zijn daarnaast een medisch manager kwaliteit, een decaan en een CMIO.

Alle medisch specialisten hebben zich verenigd in één vereniging medische staf. De medische staf is verantwoordelijk voor de ziekenhuisbrede en vakgroepoverstijgende aspecten van medische kwaliteit en veiligheid. Het bestuur van de medische staf heeft regulier overleg met de RvB over die strategische medische aspecten die vakgroep-overstijgend zijn. Zij adviseert de RvB en neemt deel aan de bestuurlijke processen over de strategie, de besturing en de jaarplannen.

De medisch specialisten zijn voor het overgrote deel in loondienst, dit draagt bij een aan cultuur waarin de belangen van de organisatie en professionals gelijk gericht zijn.

Advies- en medezeggenschap

Het Dijklander Ziekenhuis kent vier advies- en medezeggenschaporganen, te weten de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en het Medisch Stafbestuur.

Ondersteunende diensten

Er zijn zes ondersteunende diensten die de zorgeenheden ondersteunen en adviseren. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het borgen van de centrale randvoorwaarden en de advies- en controlfunctie naar de RvB.

De Raad van Bestuur (RvB)

Het Dijklander Ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige RvB. Bij de omvang van het ziekenhuis, in vergelijking met andere ziekenhuizen, past een driehoofdige RvB. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de structuur van het ziekenhuis en het besturingsmodel daarmee in lijn is. Daarnaast rechtvaardigt de fase van ontwikkeling waarin het ziekenhuis zich bevindt en de uitdagingen die dat met zich meebrengt een RvB bestaande uit drie leden.

De Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC van het Dijklander Ziekenhuis is samen met de RvB verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg. De RvC bestaat momenteel uit zeven leden, deze zal de komende tijd worden teruggebracht naar vijf leden. Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn zijn twee nieuwe leden waaronder de toekomstige voorzitter recent gestart en wordt de wervingsprocedure voor een nieuw lid tevens voorzitter auditcommissie nu opgestart.

Overlegstructuur Elk bestuur van een zorgeenheid en elke ondersteunende dienst heeft één aanspreekpunt in de RvB en bespreekt met hem/haar periodiek zaken betreffende de zorgeenheid/ondersteunende dienst. Daarnaast komen de zorgmanagers, medisch managers en ondersteunende managers maandelijks met de RvB bij elkaar in het Strategisch Beleidsoverleg (SBO).

Hier worden voorgenomen besluiten toegelicht en besproken. Alvorens een thema wordt behandeld in het SBO wordt het voorbereid en uitgewerkt in een platform (HR, Zorg, Fin, ICT etc.) door een afvaardiging uit het SBO. Op tijdelijke basis kent de organisatie twee stuurgroepen waar met mandaat besluiten worden genomen. Dit betreft de stuurgroep Watergast en de stuurgroep Herstelplan. In deze stuurgroep zijn de RvB en een afvaardiging van zowel medisch als zorg als ondersteunende managers vertegenwoordigd. 

Actuele ontwikkelingen en bestuurlijke opgaven

 • Het ondernemingsplan voor de fusie is de grondslag voor het huidige strategische beleid. Het plan bood de afgelopen periode een goede houvast in de (post)fusie periode. De lateralisatie van zorg maakt hier onderdeel van uit, hetgeen naar verwachting eind 2020 gereed zal zijn;
 • Het vormgeven van een nieuwe meerjarenstrategie met passende portfoliokeuzen staat voor dit jaar op de agenda;
 • Het ziekenhuis profileert zich op zinnige zorg en heeft daarover meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt;
 • Sinds het najaar 2018 valt, als gevolg van een aantal financiële tegenvallers na de fusie, het ziekenhuis onder bijzonder beheer bij de banken en is een herstelplan opgesteld wat loopt tot in 2021. De uitvoering van het plan verloopt goed tot aan de Covid-19 crisis, de financiële gevolgen na de crisis zullen in z’n geheel opnieuw bekeken worden;
 • De NIAZ accreditatie staat voor 2020 op de agenda. Zodra de situatie rondom Covid-19 enigszins is gestabiliseerd zal dit weer opgepakt worden;
 • Duurzame inzetbaarheid en behoud van medewerkers blijft een belangrijk thema in een krimpende arbeidsmarkt;
 • Het versterken van de verbinding tussen financiën en zorg; verdere ontwikkeling van programma’s hieromtrent;
 • Evaluatie en doorontwikkeling van het besturingsmodel staat op de agenda waarin besluitvorming waar mogelijk sneller en daadkrachtiger vormgegeven kan worden.

De Raad van Bestuur

De Raad van bestuur (RvB) is statutair eindverantwoordelijk voor de continuïteit van zorg en de realisatie van de doelstellingen van het Dijklander Ziekenhuis; de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De RvB betrekt in de besluitvorming vanuit good governance de diverse advies- en medezeggenschapsorganen (medisch stafbestuur, VAR, OR, CR) en zet op basis daarvan de koers uit. De RvB bevordert de bereidheid van alle medewerkers en organisatieonderdelen om multidisciplinair en patiëntgericht samen te werken en over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken, om op die manier een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van de zorgkwaliteit en de dienstverlening van het ziekenhuis.

De RvB zorgt voor verbinding met de buitenwereld vanuit de gedachte dat het Dijklander Ziekenhuis zich positioneert in een netwerk dat de hele zorgketen omvat, dus ook de eerste lijn en nazorg. De RvB positioneert het ziekenhuis naast regionaal ook bovenregionaal en haakt aan bij landelijke ontwikkelingen.

De RvB draagt bij aan het scheppen van een klimaat, waarin medewerkers trots zijn op de organisatie, vertrouwen hebben in elkaar en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing, creativiteit, vakinhoudelijke vernieuwing en innovatie. De RvB heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en is, zowel intern als extern, gericht op verbinding en samenwerking.

De RvB opereert als team en vanuit een collegiale verantwoordelijkheid, met een evenwichtig verdeelde taakverdeling tussen patiëntenzorg, bedrijfsvoering en in- en externe oriëntatie. Hierbij heeft iedere bestuurder ook een rechtstreekse verbinding met de zorgeenheden. Om aan te sluiten bij de leiderschapsfilosofie is affiniteit met Lean-leiderschapscompetenties belangrijk.

De RvB leden zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van werkzaamheden, het proces van besluitvorming in de RvB en voor de communicatie en het overleg tussen RvB en RvC.

De huidige RvB is samengesteld langs de functionele portefeuille CEO, CFO en COO. De positie van CFO wordt momenteel ingevuld door een interim bestuurder die tot begin 2021 zal aanblijven om zijn opdracht zijnde de reorganisatie binnen de financiële kolom goed af te kunnen maken. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt de huidige CEO aan het einde van 2020 afscheid.

Voor de nieuwe voorzitter RvB is het Dijklander Ziekenhuis gericht op zoek naar een ervaren bestuurder met een medische (specialistische) achtergrond. Indien het door de huidige arbeidsmarkt echter niet lukt om een geschikte medicus te vinden is er ruimte om de zoektocht te verleggen naar een ervaren bestuurder met een financieel-economische achtergrond. In dat geval zal later dit jaar naar een medisch (specialistisch) profiel worden gezocht voor de positie van derde lid RvB.

Profiel voorzitter Raad van Bestuur

De nieuwe voorzitter is een maatschappelijk betrokken, verbindend en reflectief leider met bewezen passie voor de zorg en een ondernemende geest. Hij of zij heeft ervaring met het besturen van een medisch professionele organisatie en in de omgang met intern toezicht. Hij of zij weet hoe de hazen lopen en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg. De voorzitter zet in het bestuurlijk handelen altijd de patiënt en zijn of haar belevingswereld centraal. De voorzitter toont Lean leiderschap.

Hij of zij heeft als leider natuurlijk gezag, overwicht en overzicht en toont visie. Geeft richting, stelt en bewaakt de kaders. Heeft een scherp oog en luisterend oor voor soms tegengestelde belangen in huis en kan de rug waar nodig recht houden zonder de verbinding te verliezen.

De nieuwe voorzitter is een teamspeler. Communiceert helder en transparant, is zichtbaar in het ziekenhuis en daarbuiten, weet daardoor wat er speelt en anticipeert daarop. Geeft anderen ruimte maar durft ook te acteren.

Functie-eisen voorzitter Raad van Bestuur

De nieuwe voorzitter RvB:

 • heeft ervaring opgedaan in een statutair collegiaal bestuurlijke rol in een complexe zorgorganisatie met medische professionals;
 • heeft een medische (specialistische) achtergrond. Indien het niet lukt een geschikte medicus te vinden heeft de nieuwe voorzitter een brede financieel economische achtergrond en bestuurlijke ervaring met de aansturing van de financiële portefeuille;
 • weet uit ervaring inhoud, financiën en strategie goed met elkaar te verbinden;
 • is bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap. Kan en durft keuzes te maken;
 • weet hoe om te gaan met zowel relevante externe stakeholders zoals zorgverzekeraars, banken en gemeenten als met eigen adviesorganen, zoals Cliëntenraad, Medische Staf, Verpleegkundige Adviesraad en Ondernemingsraad  en weet deze contacten productief voor de organisatie aan te wenden. Heeft een bijpassend actueel netwerk;
 • sluit door zijn of haar achtergrond of ervaringen aan bij de cultuur van de regio’s Waterland- en West-Friesland en wil zich voor langere tijd verbinden aan het Dijklander Ziekenhuis.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens 2.

De procedure

De stichting Dijklander Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 5 juni een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dijklander@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende planning:

 • Eerste ronde selectiegesprekken op dinsdagmiddag 16 juni
 • Tweede ronde selectiegesprekken op dinsdagmiddag 23 juni

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures